woollen yarn

yarn singeing

iplik yakma

zip

fermuar

zinc sulphate

çinko sülfat

zinc oxide

çinko asit

yarn singeing machine

iplik yakma makinesi

yarn printing machine

iplik basma makinesi

zinc white

çinko beyazı, çinko oksit

LEAVE A COMMENT